Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Estafette B.V.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:
• Estafette is de handelsnaam van Estafette B.V., gevestigd te Groningen.
• Dienstverlening: de in de overeenkomst tussen Estafette en de opdrachtgever genoemde diensten.
• Een traject: door Estafette op projectbasis te verlenen diensten in het kader van het helpen van klanten bij het ontwikkelen van vitaliteit.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, orderbevestiging en overeenkomst tussen Estafette en de opdrachtgever waarop Estafette deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Estafette, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Estafette en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanmelding & Offertes
1. De door Estafette gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig kalenderdag. Estafette is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen dertig kalenderdagen schriftelijk wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen offertes en ordebevestigingen zijn exclusief BTW.
3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte aangenomen aanbod is Estafette daaraan niet gebonden.
4. Aanbiedingen, offertes of ordebevestigingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en geven geen recht op dezelfde begeleiding tegen dezelfde prijsstelling in opeenvolgende gevallen tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3.2 Overeenkomsten
a. Een overeenkomst wordt naar de wensen van de opdrachtgever samengesteld uit een of meerdere projecten.
b. Uitvoering van het project of de projecten zal conform de overeenkomst worden uitgevoerd door Estafette, tenzij hiervan wederzijds schriftelijk wordt afgeweken.
c. Het factuurbedrag zal conform schriftelijke overeenstemming met de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 3.3 Projecten
a. De tussen de opdrachtgever en Estafette overeengekomen projecten worden omschreven in de projectovereenkomst(en).
b. Projecten worden tegen een gefixeerde prijs gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Bij aanvang van de uitvoering is de opdrachtgever 50% van de prijs verschuldigd. De overige 50% zal aan het einde van het project worden gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
c. Opdrachtgever is er aan gehouden de schriftelijk overeengekomen door haar te verrichten actiepunten uit te voeren.
d. Indien geen gefixeerde prijs is overeengekomen, worden de bestede uren op basis van het uurtarief aan de opdrachtgever in rekening gebracht. In dit geval zal Estafette het verschuldigde per maand achteraf factureren.

Artikel 3.4 Incidentele diensten
Op verzoek van de opdrachtgever kan Estafette incidentele diensten verrichten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtgever bepaalt zelf welke werknemers voor de dienstverlening in aanmerking komen.
2. Estafette zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende staat der wetenschap.
3. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Estafette het recht (bepaalde) werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Estafette aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Estafette worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Estafette zijn verstrekt, heeft Estafette het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
5. Estafette is niet aansprakelijk voor schaden, van welke aard ook, doordat Estafette is uitgegaan van de door de opdrachtgever en/of werknemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Estafette kenbaar behoorde te zijn.
6. Opdrachtgever vrijwaart Estafette voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Estafette zal de opdrachtgever direct op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en kwantitatieve consequenties zal hebben, zal Estafette de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Estafette daarbij aangeven in hoeverre de wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 van dit artikel zal Estafette geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Estafette kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Contractduur: uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen Estafette en de opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van het project of de projecten, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
3. Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd wordt aangegaan wordt deze na afloop van de overeengekomen termijn stilzwijgend verlengd met één jaar. De opdrachtgever kan een overeenkomst niet tussentijds opzeggen.
4. Beëindiging door een van de partijen kan alleen per aangetekend schrijven plaatsvinden met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Tarieven, grondslagen tarieven en extra kosten
a. Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele op de overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
b. De tarieven zijn telkens voor ten hoogste één contractperiode geldig.
c. Ingeval het aantal werknemers van invloed is op hetgeen de opdrachtgever aan Estafette verschuldigd is, geldt als basis de meest recente verzamelloonstaat bij aanvang van de overeenkomst en vervolgens telkens het aantal werknemers per ingangsdatum van het nieuwe contractjaar.
e. Indien het aantal werknemers gedurende een kwartaal meer dan 5% (zowel positief als negatief) afwijkt van het aan Estafette opgegeven aantal werknemers dient de opdrachtgever hiervan opgave te doen aan Estafette Vitaliteit. Conform deze opgave zal Estafette dan in het eerstvolgende kwartaal overgaan tot restitutie c.q. verrekening.
f. Kosten die worden gemaakt doordat derden worden ingeschakeld, zijn niet begrepen in de tarieven zoals vermeld in de offerte of overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Indien na voorafgaand overleg met de opdrachtgever derden worden ingeschakeld voor de aan de opdrachtgever te leveren diensten, worden de kosten hiervan aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
g. Estafette houdt zich het recht voor om jaarlijks per 1 januari de prijzen en tarieven voor producten en diensten aan te passen in verband met de algemene stijging van lonen, salarissen en prijzen, op basis van het jaarlijkse totaalindexcijfer van het CBS met betrekking tot de CAO-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen. Bij toepassing van het bepaalde in de vorige volzin, kan Estafette haar prijzen en tarieven verhogen met een afwijkend percentage indien de wijziging van prijzen, lonen, (secundaire) arbeidsvoorwaarden, bijzondere beloningen, wettelijke sociale lasten, overheidslasten en overige lasten aantoonbaar zijn.

Estafette B.V., april 2018